Avslutade projekt

En del av Kvinnojouren Lunds verksamhet är projektbaserad. Vi söker projektmedel för att utveckla verksamheten och bepröva nya sätt att arbeta på. Våra volontärer har också möjlighet att skapa och driva egna projekt inom ramen för organisationens uppdrag. Ibland införlivas ett projekt i organisationens ordinarie verksamhet, och ibland avslutas de när projekttiden är slut – oftast för att fortleva på andra sätt eller utvecklas till andra aktiviteter inom vår verksamhet.

• Våga se, våga agera

Under 2017 drev Kvinnojouren i Lund projektet "Våga se, våga agera". Projektet vände sig till personal i förskolor i  Lunds, Staffanstorps, Eslövs, Lommas, Höörs, Svalövs och Kävlinges kommun och handlar om våld i nära relationer och barns utsatthet.

Barn som upplever våld i hemmet löper stor risk att själva utsättas för fysisk och/eller sexuella övergrepp. Att se en förälder bli slagen är en form av psykisk misshandel, som för de flesta barn har mycket allvarliga konsekvenser. Uppskattningsvis bevittnar 5-10 % av alla barn i Sverige våld mellan sina föräldrar under sin uppväxt.

Vändpunkten för många barn i en utsatt situation är just mötet med professionell personal som ser, lyssnar, tror på det barnet säger och agerar på det. Tillsammans med förskolepersonal syftade projektet, genom samtal och diskussion, till att använda och utbyta kunskaper och erfarenheter för att kunna påverka och arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. Det finns ett stort behov av att kunna bryta tystnaden, stoppa våld i hemmet och alltid sätta barns behov i centrum.

Projektet använde materialet ”Liten och trygg” som tagits fram av Brottsofferfonden på uppdrag av regeringen, och som alla förskolor i landet har fått. Vi som arbetade i projektet komm ut till förskolorna och för att träffa personalgruppen vid två tillfällen à 2 timmar under året. Deltagandet är kostnadsfritt för förskolorna då projektet finansieras av medel från socialstyrelsen.