Stadgar

Stadgar kan kallas en förenings lagar. I dem anges vad som är tillåtet och inte för dem som leder föreningen, och hur beslut ska tas. Stadgar kan ändras vid ett årsmöte, och som medlem kan du lämna in förslag om sådana förändringar, det kallas för motion. I stadgarna anges vem som kan lämna in motioner, när det ska göras och hur beslutet för eventuella stadgeändringar ska tas. Läs mer nedanför!

STADGAR FÖR KVINNOJOUREN

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Kvinnojouren i Lund.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen har till syfte att:

 • Ge våldsutsatta kvinnor och deras barn stöd och hjälp
 • Erbjuda telefonrådgivning
 • Med utåtriktad verksamhet sprida kunskap om kvinnojourens verksamhet och erfarenhet
 • Främja kvinnors möjligheter till frigörelse inom alla områden
 • Verka mot kvinnoförtryck i alla dess former

§ 3 Tystnadsplikt

För jourarbete inom kvinnojouren gäller tystnadsplikt.

§ 4 Medlemskap och avgift

Medlemskap i föreningen beviljas alla personer som delar föreningens syfte. Till stödmedlem kan antas enskild person och organisation som delar föreningens verksamhetsinriktning såsom den stadgas i § 2. Stödmedlem är ej valbar till föreningens styrelse och har ingen motions- eller rösträtt.

Medlem skall varje år erlägga den avgift som årsmötet beslutar. Medlemsavgift skall vara inbetald senast vid årsmötet för det aktuella verksamhetsåret

§ 5 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Årsmöte skall hållas före den 15 mars efter verksamhetsår. Kallelse skall utsändas av styrelsen senast 3 veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast 5 veckor före årsmötet. Motionsrätt har medlem som inte är stödmedlem.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Riktlinjer för den kommande verksamheten
 • Val av kassör och minst 4 och högst 8 övriga styrelseledarmöten
 • Val av 2 styrelsesuppleanter
 • Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant
 • Val av valberedning för nästkommande år
 • Fastställande av årsavgift
 • Övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem skriftligen anmält hos styrelsen

§ 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas om styrelsen anser det erforderligt. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte då minst 2/3 av föreningens medlemmar så begär. Ärenden skall skriftligen anmälas till styrelsen senast tre veckor före det extra årsmötet. Kallelse skall sändas ut senast två veckor före det extra årsmötet. Endast ärenden som angetts i kallelsen till mötet kan upptas till beslut.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen väljs på ett år bland medlemmar i föreningen. Styrelsen fördelar inom sig sina arbetsuppgifter. Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 8 Öppna möten

Styrelsen bör kalla till öppna möten minst 2 ggr/verksamhetsår. Kallelse skall ske minst två veckor före respektive möte.

§ 9 Uteslutning

Medlem som motarbetar föreningen eller som försvårar samarbetet inom föreningen kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas vid ett extra årsmöte. I avvaktan på det extra årsmötets beslut kan styrelsen avstänga medlem.

§ 10 Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

§ 11 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen Kvinnojouren i Lund fordras att beslut fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid upplösning skall föreningens tillgångar, med undantag av kommunala bidrag, tillfalla någon annan organisation som bedriver verksamhet i samma syfte som Kvinnojouren i Lund.

Lund den 25 mars 2004. Uppdaterade den 12 mars 2015.