Inför varje nytt år tar styrelsen fram ett förslag till verksamhetsplan som sedan antas på årsmötet.

Verksamhetsplan för 2017

KVINNOJOUREN I LUND

Kvinnojouren har funnits sedan 1979 i Lund. Fram till 31 mars 2015 drev kvinnojouren ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Verksamheten har fått en delvis ny inriktning och organisation efter att boendet lagts ner.

Från 1 juli 2015 och fram till 15 maj 2016 hade Kvinnojouren inga anställda. För närvarande finns fyra anställda i föreningen. Verksamheten drivs av en ideellt arbetande styrelse, volontärer och anställda tillsammans. Verksamheten finansieras framför allt genom bidrag men även genom gåvor och medlemsavgift.

Föreningen hyr ett kontor hos Studiefrämjandet på Fabriksgatan 2 i Lund. Angränsande möteslokaler lånas av Studiefrämjandet vid behov.

Kvinnojouren är medlem i Unizon, som är en organisation som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnojourens hemsida: www.kvinnojourenlund.se

Facebooksida: Kvinnojouren Lund

Vision

Ett jämställt samhälle fritt från våld.

Verksamhetsidé

Är enligt föreningens stadgar 2 §:

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen har till syfte att:

 • Ge våldsutsatta kvinnor och deras barn, stöd och hjälp
 • Erbjuda telefonrådgivnin
 •  Med utåtriktad verksamhet sprida kunskap om kvinnojourens verksamhet och erfarenhet
 • Främja kvinnors möjligheter till frigörelse inom alla områden
 • Verka mot kvinnoförtryck i alla dess former

 

Årsmötet 2016 har beslutat om ändring av denna paragraf enligt följande:

Föreningen har till syfte att:

 • Ge våldsutsatta och deras barn, stöd och hjälp
 • Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer
 • Sprida kunskap om våld i nära relationer
 • Bilda opinion för ett jämställt samhälle fritt från våld
 • Verka mot kvinnoförtryck i alla dess former
 • Utveckla verksamheten i dialog och samverkan med andra samhällsaktörer

Då det behövs beslut på två årsmöten för att stadgeändringen ska kunna genomföras kommer ändringen att behandlas även vid årsmötet 2017..

Verksamhetsbeskrivning

 

Verksamhetens inriktning :

 • Erbjuda stöd till våldsutsatta personer, speciellt kvinnor och barn.
 • Fungera förebyggande genom information i t ex skolor om bl a familjevåld, hedersrelaterat    våld och jämställdhet.
 • Fungera opinionsbildande genom att t ex skriva insändare och debattartiklar.
 • Ta initiativ till manifestationer.
 • Delta aktivt i möten och konferenser rörande jämställdhet, feminism, integration, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexköp, människohandel och pornografi.         

Kvinnojourens aktiviteter utgör komplement till den kommunala verksamhet som syftar till att motverka våld.

Kvinnojouren erbjuder Stödsamtalet, dit våldsutsatta personer kan ringa för att få stöd i sin utsatta situation. Telefonsamtal tas emot måndagar kl 11-13 och torsdagar kl 18-20. För HBTQ-personer har vi stödsamtal på onsdagar 17.00-18.00.

I samverkan med Tjejjouren i Lund och Brottsofferjouren i Mellersta Skåne driver Kvinnojouren Träffpunkten, en öppen mötesplats för kvinnor och tjejer, onsdagar kl 18-20. På Träffpunkten erbjuds  föreläsningar, samtal och andra aktiviteter om olika ämnen såsom självkänsla, feminism, våld o s v .

På sommaren erbjuds läger för våldsutsatta kvinnor och barn, och under våren och hösten erbjuds läger för våldsutsatta tjejer samt läger för våldsutsatta pojkar. Tjej- och pojklägren sker inom ramen för projekt ”Fri från våld” som vänder sig specifikt till nyanlända flyktingar. Lägerverksamheten syftar bl a till att bryta isolering, stärka självkänsla och förebygga nytt våld.

Våldsutsatta kvinnor och barn erbjuds deltagande var tredje söndag i Söndagsmys, en aktivitet som har samma syfte som lägerverksamheten.

En viktig del av föreningens verksamhet är de interna styrelse- och volontärmötena samt

medlemsutbildningar. Styrelsemöten hålls en gång i månaden och volontärträffar var tredje vecka. Alla aktiva volontärer erbjuds att delta i den grundkurs i kvinnojourkunskap som arrangeras i Lund vid ett par tillfällen per år genom riksorganisationen Unizon. Därefter genomförs utbildningsinsatser för att fördjupa kunskaperna i ämnet.

Medlemskap

Att vara medlem i Kvinnojouren i Lund kostar 100 kronor/år. Medlemsantalet har ökat under det senaste året och var 123 personer vid årsskiftet 2016/2017 , en ökning från 100 ett år tidigare.

Organisation

 

Kvinnojouren är en ideell förening som drivs av en styrelse som väljs på årsmötet, vilket hålls i mars månad. Styrelsen består av nio ledamöter och två suppleanter.

Drygt 40 personer är aktiva som volontärer och/eller styrelsemedlemmar. De som är är engagerade i Stödsamtalet erbjuds var fjortonde dag handledning av erfarna beteendevetare.

För att bli volontär krävs medlemskap, uppvisande av utdrag från polisens brottsregister, deltagande i Unizons grundkurs och Kvinnojourens övriga lokala utbildningsinsatser. 

För närvarande finns fyra personer anställda i föreningen, varav två på 100% och två med 25% tjänstgöring. På uppdrag av styrelsen är de anställdas uppgift att administrera, samordna, leda och inspirera volontärernas insatser, förutom att de genom att bevaka ansökningar om finansiering svarar för verksamhetens hållbarhet och långsiktighet.

Övergripande mål

 

Kvinnojouren ska:

 • stötta våldsutsatta personer i deras situation samt vägleda dem med information om vart de kan vända sig för att komma ur våldet
 • bedriva förebyggande arbete
 • sprida kunskap
 • utveckla det interna arbetet

 

 

Delmål 2017

Delmålen finns i slutet av verksamhetsplanen.

Förändringar i omvärlden

Kvinnojouren konstaterar att Sveriges regering har antagit en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, något som både bekräftar jourens nuvarande verksamhet och inspirerar till nya aktiviteter. Strategin, som är tioårig och började gälla den 1 januari 2017, är en del av den jämställdhetspolitiska skrivelsen "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid". Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fokus på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Vidare konstateras att ökande användande av sociala medier leder till att integritetskränkande kontroll och insyn ökar över personer som lever i en relation där våld förekommer, något som ställer nya krav på Kvinnojourens verksamhet. 

Ökad andel unga människor som lider av psykisk ohälsa medför ökad risk att hamna i en relation där det förekommer våld.

Antalet flyktingar som bosätter sig i Lund med omnejd har liksom i övriga Sverige ökat under de senaste åren. Många nyanlända kommer från länder där kvinnor och barn utsätts för systematiskt förtryck och våld, varför behovet av samtal om mänskliga rättigheter och jämställdhet har ökat. För att främja integrationen behöver sådana samtal föras regelbundet i kombination med svenskundervisning och samhällsinformation.

Forskning och samlad kunskap om våld i nära relationer ökar ständigt, och Kvinnojouren behöver vara väl förtrogen med nya insikter. Bl a har kunskap ökat om den speciella utsatthet som HBTQ-personer upplever när de utsätts för våld av sin partner och/eller familj. 

Former för samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer förändras genom IOP Idéburet Offentligt Partnerskap, något som Kvinnojouren bör vara delaktig i. 

Verksamhetsförändring

 

Kvinnojouren ska utvecklas i takt med ny forskning och samlad kunskap om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, sexköp och människohandel.

Aktiva personer inom Kvinnojouren ska vara väl förtrogna med den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, och föreningens verksamheter ska ske i överensstämmelse med strategin.

Kvinnojouren ska på ett respektfullt sätt möta personer med varierande bakgrund. Verksamhet som riktas till nyanlända ska syfta till att motverka machokultur, identifiera våldsutsatta och erbjuda dem stöd, förebygga våld samt underlätta integration.

Kvinnojouren ska erbjuda specifikt stöd till våldsutsatta HBTQ-personer. Verksamheten ska vila på samlad kunskap om målgruppen och ske i samråd med dess egen intresseorganisation RFSL.

Kvinnojouren ska erbjuda utbildning till andra organisationer och myndigheter om våldsutsatta HBTQpersoners speciella behov. 

Förutom nuvarande stöd till våldsutsatta uttrycks behov av en öppen mötesplats.

Med den växande verksamheten har Kvinnojourens nuvarande kontor på Studiefrämjandet blivit trångt. Behov av en mer funktionell lokal som kan fungera både som kontor och mötesplats börjar också bli tydligt.

Uppdrag

Styrelse:

Styrelsen ska – inom ramen för föreningens stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställd verksamhetsplan.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • tillse att föreningen följer gällande lagar och bindande regler
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • fungera som arbetsgivare för anställd personal
 • svara för och förvalta föreningens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed
 • förbereda årsmöte

 

 •  

Ordföranden är föreningens officiella representant och ska leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall ska vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

Volontärer:

Ska aktivt delta i olika aktiviteter för att nå föreningens mål.

Mål och aktiviteter 2017

De aktiviteter som dom är markerade med X finns det avsatt pengar till, övriga aktiviteter kan genomföras om vi kan söka pengar till dem. Vissa kan genomföras utan pengar.

Huvudmål: Kvinnojouren Lund är en aktiv och pålitlig del av det stödjande arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn på ett sätt som kompletterar kommunal verksamhet

Huvudansvariga: Stödjandegruppen

DELMÅL

AKTIVITET

Stärka och öka stödet för våldsutsatta kvinnor och deras barn

Stödsamtal 3ggr/vecka

Stöd via chatt

Bildcoaching

Uppsökande verksamhet, utlandsfödda kvinnor

Sommarläger

Söndagsmys

Träffpunkten

Föreläsning – våld genom ny teknologi

Stärka våldsutsatta HBTQ-kvinnor att lämna och bryta destruktivitet

Stödsamtalet HBTQ 1ggr/vecka

Stödträffar var tredje vecka

Inspirationsföreläsning

Öka kunskap och kompetens om hur man kan ge stöd till våldsutsatta kvinnor som anhörig/nätverk

Studiecirkel 10 träffar

Halvdagsföreläsning riktad till hyresvärdar och hyresgästföreningar

 

 

Huvudmål: Kvinnojouren är en aktiv och synlig aktör i arbetet med att förebygga våld

Huvudansvariga: Förebyggandegruppen och Mitra

 

 

 

DELMÅL

AKTIVITET

Motverka machoideal, hedersnormer och våldsbejakande attityder och öka kunskap om genus och normer

10 utbildningsworkshops (2×10 pers) nyanlända

12 drama/musikträffar (3×10 pers)

Uppsökande verksamhet, asylboende och HVB-hem

Besök i skolor

10 gruppträffar för goda män

12 träffar Freezone

Stärka förskolepersonal att våga se och agera på våld i hemmet

5 personalgrupper, 2 träffar/grupp

 

 

Huvudmål: Kvinnojouren är en aktiv och synlig aktör i arbetet med att sprida kunskap om och bilda opinion om våld i nära relationer

Huvudansvariga: Opinionsgruppen

 

DELMÅL

AKTIVITET

Öka närområdets kunskap om och ställningstagande mot mäns våld mot kvinnor genom information, synlighet, öppna verksamheter och utåtriktade aktioner

Kampanj i lokaltrafiken

Hälsningsgille, jan + sept

8:e mars

Frivilligarbetets dag

2 kampanjveckor i olika bostadsområden

Löpande arbetet i sociala medier

25:e november

Lundapride

Studiecirkel om Istanbulkonventionen)

Föreläsningsserie, 3 föreläsningar om våld mot HBTQ-personer

IDAHOT

Flickadagen

Filmvisning Kino

Föreläsningar

 

Huvudmål: Kvinnojourens arbete är av hög kvalitet och under ständig utveckling utifrån de senaste kunskaperna inom sakområdet

Huvudansvariga: Styrelsen

 

DELMÅL

AKTIVITET

Stärka det interna kvalitetsarbetet

Inventering av existerande rutiner; arbetsfördelning, ansvarskedja, organisation

Riskanalys och säkerhetsrutiner – för verksamhet och organisation

Dokumentationsmanualer och rutiner för stödverksamhet och öppen verksamhet

Ta fram fungerande utvärderingsmetoder och rutiner för den interna och externa verksamheten

Implementerings – och utvecklingsrutiner för utvärderade resultat

Kommunikationsplan för intern och extern kommunikation

Ta fram samtalsguide för att stärka utvärderingsmöjligheter för stödverksamheter

 

Kvinnojourens arbete utvecklas utifrån de senaste kunskaperna och kompetensen inom relevanta sakområden

Utbildning i chatt som stöd

Grundutbildning för nya volontärer 3ggr/år

Fortsättningskurs volontärer

Volontärträffar

Intern studieverksamhet för arbetsgrupperna

Fortlöpande kompetensutveckling för jourens aktiva

Utbildning motiverande samtal

Unizons EKO-utbildning

Styrdokument för omvärldsbevakning

Löpande omvärldsbevakning + omvärldsanalys

Stärka samverkan med kommun och lokala civilsamhällesorganisationer inom sakområdet mäns våld mot kvinnor

Inleda process för IOP

Samverkan portal för Skånes jourer

Nätverket mot familjevåld

Medlemskap i Lunds ideella paraplyorganisation för det sociala området (LIPS)

Samverkan med studenthälsan osv