KVINNOJOUREN LUND | Våga se, våga agera

Våga se, våga agera

 

Under 2017 driver Kvinnojouren i Lund projektet "Våga se, våga agera". Projektet vänder sig till personal i förskolor i  Lunds, Staffanstorps, Eslövs, Lommas, Höörs, Svalövs och Kävlinges kommun och handlar om våld i nära relationer och barns utsatthet.

Barn som upplever våld i hemmet löper stor risk att själva utsättas för fysisk och/eller sexuella övergrepp. Att se en förälder bli slagen räknas dessutom som en form av psykisk misshandel, som för de flesta barn har mycket allvarliga konsekvenser. Uppskattningsvis bevittnar 5-10 % av alla barn i Sverige våld mellan sina föräldrar under sin uppväxt.

Vändpunkten för många barn i en utsatt situation är just mötet med professionell personal som ser, lyssnar, tror på det barnet säger och agerar på det. Tillsammans med förskolepersonal vill vi, genom samtal och diskussion, använda och utbyta kunskaper och erfarenheter för att kunna påverka och arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. Det finns ett stort behov av att kunna bryta tystnaden, stoppa våld i hemmet och alltid sätta barns behov i centrum.

Vi kommer i vårt projekt att använda materialet ”Liten och trygg” som tagits fram av Brottsofferfonden på uppdrag av regeringen, och som alla förskolor i landet har fått. Vi som arbetar kommer ut till förskolorna och träffar personalgruppen vid två tillfällen à 2 timmar under året. Deltagandet är kostnadsfritt för förskolorna då projektet finansieras av medel från socialstyrelsen.

Vill din förskola delta i projektet, eller har du några frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på  info@kvinnojourenlund.se