KVINNOJOUREN LUND | Förebyggande verksamhet

Förebyggande verksamhet

 

Mål: Motverka machoideal, hedersnormer och våldsbejakande attityder och öka kunskap om genus och normer

 

Fri från våld

Är ett prisbelönt projekt. Fokus ligger på värdegrundsarbete och att ge våldsutsatta stöd. Projektet vill bland annat ifrågasätta machokulturens ideal och stereotypa könsroller och i stället tänka normkritiskt och främja värderingar om alla människors lika värde. Ett annat syfte med projektet att underlätta integration för nyanlända lundabor.

 

Besök på Komvux

Varje vecka finns vi på Komvux och informerar om vår verksamhet och ger stöd och råd till nyanlända. Som volontär är du med som en resurs. Ett extra plus är om du pratar fler språk än svenska.

 

Tjej- och killäger

Genomförs fyra gånger/år. Som volontär ska du genomföra olika aktiviteter tillsammans med deltagarna. Du behöver vara med och planera inför lägret och du kan också hjälpa till med att handla till lägret, matlagning och annat praktiskt. Som lägervolontär bör du kunna delta i minst 1 läger/år.

 

Simundervisning

Riktar sig till nyanlända tjejer som vill lära sig att simma. Som volontär är man med som medmänniska och stöd. Det finns utbildade simlärare som håller i undervisningen. Som volontär bör du kunna närvara minst hälften av gångerna.

 

Träffpunkten

Mål:

Att stärka våldsutsatta samt att förebygga våld genom att stärka kvinnor och tjejer.

Som volontär inom Träffpunkten är du värdinna för de aktiviteter som Kvinnojouren anordnar inom Träffpunktens ramar. Det innebär att planera kommande träffar, att ordna fika och mat, att sprida information om Träffpunkten, samt att på plats hälsa välkomna, presentera gäster och se till att mötesplatsen har en god stämning. Som värdinna för Träffpunkten bör du kunna närvara på minst 5 av träffarna/termin samt kunna delta på 2 planeringsmöten/termin.

 

Utbildningsinsatser

Förskoleprojektet

Mål: Stärka förskolepersonal att våga se och agera på våld i hemmet

Projektet går ut på att öka kunskapen om våld bland förskolepersonal, diskutera rutiner för orosanmälan och hur de på andra sätt kan bidra till att förebygga våld. Utbildningen är uppdelad i två pass à två timmar, och samma personer bör närvara vid bägge passen. Utbildningsmaterial finns. Du bör kunna delta vid minst 1 utbildningsomgång/år, samt delta i planerings- och utvärderingsmöten med projektgruppen 2 gånger/år. Du utbildar alltid tillsammans med minst en annan person från Kvinnojouren.

 

Skolprojektet

Mål: Sprida kunskap till skolelever om genus, våld, normer och hedersrelaterat våld och förtryck

Projektet går ut på att öka kunskapen hos skolelever om frågor som handlar om ett jämställt samhälle fritt från våld. Utbildningsmaterialet omfattar tre tillfällen, och du bör som volontär inom projektet kunna delta på samtliga tre tillfällen minst 1 gång/år. I uppgifterna ingår också att kontakta skolor/elevråd/jämställds- eller feministgrupper för att planera in utbildningarna, samt att utvärdera genomförda insatser. Du utbildar alltid tillsammans med minst en annan person från Kvinnojouren.